eiji.yoshikawa.portfolio

think rich, look poor.

top

初めまして。吉川英治と申します。よろしくどうぞ。

Hello. I'm Eiji Yoshikawa. Nice to meet you.

Hola, Me llamo Eiyi Yoshikawa. Encantado.